Partnerské vztahy – Je to pro mě ten pravý, ta pravá?

Partnerské vztahy – Je to pro mě ten pravý, ta pravá?

Ihned na úvod článku odpovím tuto otázku pro nás všechny.

Ano, je to TEN pravý! Ano, je to TA pravá!

Při čtení těchto řádků si možná nyní říkaš, že je to velmi troufalé tvrzení. Možná, že s Tebou cloumají různé emoce. To je skvělé, vítej své emoce s radostí, ať už jsou jakékoliv. O pár řádků níže se dozvíš proč.

Při setkání dvou duší dochází k výměně energie. Tato výměna energie probíhá na úrovni naplnění společných tzv. chtěných zážitků.
Chtěné zážitky jsou souborem energetických proudů, které jsou přesně vybírány naší duchovní podstatou. Chtěným zážitkem je vše, co se v našem životě děje. Protože, kdyby to naším chtěným zážitkem nebylo, tak se to jednoduše neděje.

I situace, které na úrovni rozumu hodnotíme jako negativní, jsou našimi chtěnými zážitky. Např i rozvody a rozchody.  Každá myšlenka probíhající naší hlavou, každé přání, každá emoce, každé slovo, se zapisuje v našem energetickém poli a vysílá vibrační signál do okolí (do Vesmíru), jaké chtěné zážitky poptáváme. Vesmír nám se vší láskou tyto zážitky vrací zpět a tím naši poptávku uspokojuje. Takto je vlastně definován Zákon přitažlivosti. Zjednodušeně řečeno: co dávám, to také dostávám.

Na základě Zákonu přitažlivosti můžeme zpětně zjistit, kde je původ našeho chtěného zážitku.

Dle stejného principu si do života přivoláváme a zhmotňujeme naše milované partnery a partnerky. Každý náš partner či partnerka přicházejí do našich životů na základě naší vyslané poptávky. Přicházejí naplnit naše chtěné žážitky. A zároveň my naplňujeme chtěné zážitky jim.

Souzníme-li s  touto skutečností, je velice jednoduché přijmout fakt, že každý partner je ten pravý. Protože každý přináší do našeho života zážitky a zkušenosti, které máme společně prožít.

Společné sdílení chtěných zážitků je časově neomezené. 

Co to znamená časově neomezené? Je to velmi prosté. Dokud se nám líbí prožívat přesně tyto chtěné zážitky, tak si je dopřáváme. Jakmile si náš chtěný zážitek předefinujeme, láskyplný Vesmír nám jej pošle. Dobu trvání v čase si tedy určujeme sami. A tím se chtěný zážitek stává neomezeným. Neomezeným na úrovni Vyšší moci. Znamená to tedy, že pouze my samotní můžeme rozhodnou o době trvání společných chtěných zážitků.

Někdy se potkají dvě duchovní podstaty, které společně rostou. Jejich chtěné zážitky se vyvíjejí společně. Tudíž v čase spolu zůstávájí někdy i celý život.

Někdy se potkají dvě duchovní podstaty pouze za účelem naplnění jednoho chtěného zážitku. Ve chvíli, kdy se tak stane, se tyto dvě duchovní podstaty od sebe odloučí a jejich společný růst dosáhl vrcholu.

A proto si troufám tvrdit, že každý partner, který přichází do našeho života, je tím pravýmKaždá partnerka je tou pravou.

Přicházíme k sobě, abychom si předali potřebné k našemu vývoji a rozvoji. Abychom skrze prožitky obohatili a nasytili svou duchovní podstatu.

Zamilovanost do druhého člověka je pouze nástrojem k tomu, aby ke společnému prožívání a zažívání mohlo dojít. Je pro nás hnacím motorem, přitažlivou energií k tomu druhému. Na základě tohoto uvědomění procházím odpuštěním sama sobě. Sama sobě odpouštím ve všech prožitých vztazích, ať už dopadly jakkoliv. Odpouštěním sama sobě rozvolňuji energetický závazek ke chtěným zážitkům. 

Díky odpouštění vysílám Vesmíru informaci o tom, že jsem se těmito chtěnými zážitky obohatila a nasytila. Skrze odpuštění sama sobě také vysílám Vesmíru informaci o tom, že jsem si vědoma, že každý z mých partnerů byl mým chtěným zážitkem a že je čas pro zážitky nové 🙂

Rozpusťte v sobě urputné přesvědčení o tom, že na Vás někde čeká ten pravý, ta pravá. Že přijede na bílem koni jménem Mercedes, a že spolu musíte být na věky věků ámen. Toho pravého, tu pravou, máte již doma. A právě se spolu obohacujete na té úrovni, kterou nyní zažíváte. Již teď a tady je to ten nejlepší vztah, který teď a tady můžete mít. Skrze toto uvědomění možná již víte, že čas vašich společných chtěných zážitků je naplněn. A tak se vydejte vstříc těm novým.

Nechť jsme všichni štastni svých voleb 🙂


Autorka: Lucie Alferi – Strážce Třetího Oka, mé články jsou inspirovány channelingem
www.dumfantazie.cz

Dvojplameny – dorovnávání a následná harmonizace

Dvojplameny – dorovnávání a následná harmonizace

Fáze dorovnávání dvojplamenných párů nastává ve chvíli, kdy oba z páru již prošli základní transformací. Došlo k jejich přeměně životních hodnot, vnímání a pohledu na život a na svět a také již byly vyřešeny a dorovnány jejich karmické dluhy a závazky.

V této fázi již oba v sobě objevili všechny složky a možnosti svého bytí. Ne všichni jsou však schopni nalézt dostatek odvahy svobodně, dle své vůle, všechny tyto své složky projevit. Oba ale bývají sladěni do té míry, že jejich téměř totožná rezonance udává neodbytné impulzy k návratu k sobě. Je tedy třeba odstranit poslední nesrovnalosti, aby bylo možné dosáhnout naplnění.

Dorovnávání polarit u obou partnerů v dvojplamenném páru je týmová práce a to i přesto, že jsou oba od sebe fyzicky odloučeni a nejsou spolu v přímém kontaktu. K dorovnávání dochází zrcadlově. Rovnováha jednoho je závislá na rovnováze druhého. Je to zpravidla ženský dvojplamen (dvojplamen s původní převažující ženskou složkou), který díky schopnosti naslouchat své intuici postupuje rychleji kupředu a udává impulzy. Mužský dvojplamen (dvojplamen s původní převažující mužskou složkou), v rámci svých možností a časových nároků, pokroky ženského dvojplamene zrcadlově dotahuje.

Dorovnání spočívá i v osvojení si opačných extrémů. Pokud v sobě dokážeme objevit a přiznat si i opačný extrém toho, co nám bylo v minulosti vlastní, není třeba v něm dále setrvávat. Ve chvíli, kdy jsme dokázali obsáhnout vše, je další výběr pouze na nás. Disponujeme nekonečnou škálou možností. Uvědoměním si všech těchto svých možností, celého svého potenciálu, můžeme vědomým výběrem, rezonujícím s naším vnitřním cítěním, vědomě konat. Rozsah či hranice vědomého konání si stanovíme naším vlastním vnímáním toho, co je správné, což závisí na úrovni zralosti naší duše, našeho vnitřního Já.

Ženský dvojplamen, který je schopen se ve své zralosti držet svého středu (vyrovnat oba extrémy), si dokáže svými postoji stanovit hranice, za které není ochoten jít a kterým není ochoten podlehnout. Ve stanovování a udržení hranic mu svým chováním a přístupem mohou pomáhat i jiné osoby, než právě párový dvojplamen. Mohou se opakovat obdobné situace až do té doby, než si je ženský dvojplamen plně vědom toho, co je ochoten si do svého života pustit a akceptovat a zároveň si tento svůj postoj dokáže sebevědomě beze strachu ustát a obhájit navenek. Tyto hranice je třeba si držet zřetelně a důrazně, přesto však s taktem a nadhledem.

Mužský dvojplamen má ve fázi dorovnávání již také přibližně stanoveny své hranice. Je už také alespoň do určité míry schopen si uvědomit, co chce a co je ochoten si do života pustit, či co akceptovat. Je však ve svém vnímání a chápání méně aktivní. Bývá to právě mužský dvojplamen, na který se čeká, než pochopí, co se to vlastně v jeho nitru děje.

Ženské dvojplameny jsou více vedeny svými city. Je pro ně přirozené nechat se jimi vést a navenek je projevovat, nestydí se za to a nemají z toho strach. Od počátku silně vnímají propojení a sounáležitost se svým protějškem a hrdě se hlásí ke svým citům vůči němu. U mužských dvojplamenů je v tomto vnímání a projevování problém. Bývají uzavřenější a mají snahu vše vysvětlovat a řešit pomocí logických postupů a schémat. Svoje city a pocity v sobě potlačují často i ze studu a strachu, proto jim velmi dlouhou dobu nemusí docházet, o co vlastně jde.

Ve fázi harmonizace už mužský dvojplamen také silně vnímá, touhu a sounáležitost se svým protějškem. Zpočátku může zkoušet staré taktiky, staré zažité způsoby, jak se partnerce přiblížit. U ženského dvojplamene se zdravě a pevně stanovenými hranicemi však s těmito starými postupy naráží, nedosahuje požadovaného úspěchu. Ženský dvojplamen ho k sobě přes své hranice za těchto podmínek nechce pustit. Silné vnitřní propojení se svým dvojplamenem a touha dostat se do jeho blízkosti, pak mužský dvojplamen nutí měnit své zažité taktiky a postoje a doladit se se svým protějškem.

Harmonizace je proces doladění na všech úrovních. Je možné jí dosáhnout úplným oproštěním a osvobozením se od svých strachů a vnitřních bariér, automatickým, přirozeným a upřímným projevením sebe samého navenek. Je to vědomá manifestace, ve které je uvedeno do souladu vlastní vnitřní vnímání s myšlenkovou projekcí a následná aplikace prostřednictvím vědomého konání. U obou jedinců v páru dvojplamenů v závěru harmonizace dochází ke vzájemnému ujednocení jejich vnímání, myšlení i konání.

Je třeba brát zřetel na to, že fáze dorovnávání a následné harmonizace je postupný dlouhodobý proces. Nelze tu nic uspěchat, každý nový postoj se musí náležitě dotvořit, vyzrát a usadit se. Jakýkoliv násilný pokus o urychlení může zdárný vývoj zpomalit či zablokovat.

Napsala dne 21.1.2016 Ivana „Geri“ Kutnarová

Zdroj: http://divine-love.quicksnake.cz/

4 kvality skutečného muže

4 kvality skutečného muže

Muži to v současné feministické době nemají vůbec jednoduché a mnohým z nich se špatně hledá podstata jejich mužské síly, neboť my, silné a soběstačné ženy, jsme přebraly mnohé z jejich úloh a umíme si s valnou většinou věcí poradit samy, namísto toho, abychom vstoupily více do sebe, rozvíjely svou ženskost a učily se být klidným moudrým proudem.

Muži tak vedle nás slábnou, začínají se podceňovat a ztrácejí pevnou půdu pod nohama nejen ve vztazích partnerských, ale i ve vztahu k sobě samému, ke svému poslání i životu vůbec.

Je to mnohdy zapříčiněno unisex způsobem „usnadněného“ moderního kancelářského života, který je ve finále velmi frustrující, namísto ocenění muže za nesnadné ulovení večeře, které by žena nezvládla a naopak ocenění ženy za teplý a útulný domov plný spokojených dětí, který by muž nikdy nedokázal vytvořit.

Dezorientované a nedoceněné ženy, které se staly díky emancipaci a vystrašenosti mužů samy muži pak vychovávají již oslabené muže bez intuice a sebe hodnoty, nad kterými drží celoživotně vládu a kteří se jich bojí, místo toho, aby je ctili a chránili jako moudré dárkyně života – nemohou, neboť taková žena se nespojila se svou podstatou.

Tento dlouhodobě zamotaný mechanismus pak obě pohlaví nevědomě hází do pocitu, že to druhé je k ničemu, že by mělo být jiné a podrýváme se tak navzájem, neboť jsme se všichni tak trochu ztratili.

Většina mužů současnosti podceňuje svůj přirozený význam, přínos pro svět a důležitost pro nás ženy, abychom se skrze jejich pevnost mohly rozvíjet, pěstovat naší jemnost a tím jim daly vyniknout. Bohužel je mnoho mužů často zmateno, stále hledají cosi, co by je alespoň na chvíli uspokojilo v jejich pocitu neutěšeného života a mnohdy netuší, že vše leží uvnitř – v jejich čistém, milujícím, empatickém, silném a statečném srdci.

Záměrem tohoto článku není někoho měnit nebo přesvědčovat, pouze nadhodit úhel pohledu, který by mohl být pro někoho přínosem na cestě. Jako žena, která již prošla mnoha nejrůznějšími vztahy jsem toho názoru, že veškerá spokojenost leží stejně uvnitř nás samotných navzdory vnějším vlivům a i kdyby vysněný partner nebo partnerka splňovali všechny naše požadavky, není to zárukou spokojeného partnerského života. Nicméně základní čtyři pilíře, o kterých si myslím, že by měl každý vyzrálý muž splňovat, tu jsou.

Jak tedy pomoci našim mužům vzít si zpět svou skutečnou mužnou sílu? Můžeme je jen milovat, neboť začít musí každý sám u sebe.

1. Muž reaguje vědomě

Mnoho mužů si neuvědomuje, jak jejich slova a činy ovlivňují city druhých, obzvláště žen. Ano, nikdo nenese zodpovědnost za to, jak se druzí cítí, jak dané věci chápou, co si berou osobně a podobně, nicméně vědomé zaměření mužovy pozornosti na vycítění situace a ženina rozpoložení a teprve následná jemná akce mohou pomoci zabránit spoustě zbytečných nedorozumění a konfliktů.

Důležitá věc: My ženy nikdy nepotřebujeme, abyste nám dávali řešení na naše problémy, my potřebuje jen vyslechnout a ujistit, že jsme milovány a přijímány přesně teď v tuto chvíli a že všechno dobře dopadne, byť je to pro vás mnohdy nadlidský úkol.

V tom spočívá mužova vědomá reakce (důkaz lásky) na ženiny podněty, byť mu jeho přirozenost – rácio říká : „Jednej, vyřeš to a jdi dál.“ Proto se příště zkuste zhluboka nadechnout a uvědomit si: „Toto je ten případ, kdy jí mám jen obejmout a říct jí upřímně, jak jí mám rád.“ a uvidíte, že se vám začne měnit svět před očima.

Když nevíte, co máte dělat, zastavte se, nalaďte se na své srdce místo ega a hned dostanete odpověď – tu jedinou správnou.

Chce to čas, disciplínu, trpělivost a hodně lásky. Zároveň se nepodbízejte, nenechávejte se strhávat do výčitek, manipulací a her, mějte vlastní pevné hranice, vnitřní klid a vědomí sebe sama.

Chlapci se vzpírají (hádají), muži odpovídají (milují).

V případě, že se takto budete chovat delší čas a vaše žena si toho nebude všímat nebo toho bude zneužívat, nemusíte nic vydržet do nekonečna. Kdykoli se můžete rozhodnout si s ní v klidu promluvit a pak zaujmout nové stanovisko.

2. Muž se vždy nejprve dívá dovnitř

Skutečný muž je připraven se poučit ze svých chyb. Trénuje se v otevřenosti a k nebojování s okolím, nýbrž se snaží zvládat své vnitřní boje pro oslabení svého ega. Nesnaží se být někým, kým není a je rád tím, kým skutečně je nebo kým se stává. Nebojí se zažívat hluboké pocity a nestydí se za ně.

ŽENA CHCE MUŽE, KTERÝ MÁ ODVAHU ČELIT SÁM SOBĚ, SVÝM POCITŮM, SVÝM STRACHŮM A SVÝM NEJISTOTÁM. (kopie)

Dívá se do svého zrcadla a nenechává se lapit nalháváním si. Řeší konfrontaci jejím přijetím, přebírá za ni svou část zodpovědnosti a dělá rozhodnutí. Tak se plynule posouvá vpřed, mění se, roste a tím krásní, zraje a mužní.

–>> Vydejte se na 14 denní transformační cestu do vašeho vnitřního světa

3. Muž zná důvod

Něco stojí za to o to bojovat a nemusí to být hned za konec hladovění ve světě. Ano, slovo boj není sice populární a mnoho esoterických směrů od něj zrazuje, nicméně vnitřní boj muže může být vnímán jako jednoduché nevzdání se, vyvinutí energie pro věc, která je pro něj důležitá, o kterou velmi stojí, zápas o vítězství sama nad sebou k stávání se lepší verzí sebe sama.

To je skutečný pokojný bojovník. Cítí-li důvod pro vyvinutí jemné, ale pevné síly ve vnějším světě, může být úspěšný například při záchraně vztahu nebo manželství, může bránit něčí postavení v životě – práva a ochranu druhých (slabších, zvířat), podporovat vyjadřování se uměním nebo šířit velkorysost a zákon zachování rovnováhy dáváním, nejen hmotných věcí a nejen potřebným.

Zkrátka muž potřebuje kráčet za něčím, v co skutečně věří – má k tomu svůj důvod, byť všichni ostatní ne. V tom tkví jeho úspěch, síla a osobitost. (nezaměňovat s paličatostí)

Chlapec rozkládá, muž staví. Když muž ví, kam kráčí a jaké má k tomu důvody, je pro ženu lehké ho následovat.

4. Muž koná

Chlapci si stěžují, když věci nejdou jejich směrem, muži konají. Mnoho zlozvyků jako stěžování si nebo výbušnost vycházejí z nedisciplinovaného myšlení a neschopnosti vědomé kontroly svých emocí. Mnoho líných mužů hovoří o tom, že by se chtěli změnit, že by chtěli mít jiný vztah, že by například chtěli shodit nebo vyrýsovat své tělo, že by chtěli být dobrými otci a manželi, že by chtěli přestat pít, kouřit, podvádět, lhát, utrácet, schovávat se a že čekají, až se stane to či ono a stále řešení a postavení se k věcem a situacím čelem s mnohými výmluvami odkládají, což je velmi únavné a asexuální pro všechny zúčastněné.

Opravdový muž jen nehovoří o problémech, ale koná. Teď. Překonává sebe samého a zdolává i vysoké hory nefunkčních věcí svého života den za dnem a i když třeba často zakopne nebo upadne, vždy se zvedne a zkouší věcí měnit k lepšímu dál. Takový je pro ženu úcty a respektu hodný, jen takový cítí skutečný život ve svých žilách.

Jistě jste si všimli, že nepadly zmínky o výši konta, zastávaném náboženství, politické orientaci, vzdělání, typu práce ani o barvě nebo velikosti čehokoli fyzického.

Těžiště opravdové síly a spokojenosti totiž nelze spatřit v ničem vnějším.

Pro každou ženu je vhodný v určitém jejím období jiný muž, (stejně jako pro muže žena), aby pochopila své vnitřní nastavení, limity a touhy a sama se rozhodla, zda-li je chce nebo nechce opustit nebo změnit. Každá „nedokonalost“ je hybnou silou k vývoji, kterým všichni procházíme a který nám slouží jako studijní materiál k sebepoznání a tudíž nic není „špatně“ a nic dokonalé.

Z vlastní zkušenosti vím, že je spousta situací, kdy je překročena veškerá únosná míra, kterou muž i žena mohou v dané situaci unést a nervy tzv. povolí. Jsme jen lidé a stále se učíme. Jde o to, se do takových situací dostávat co nejméně díky našemu rozvíjejícímu se vědomí a vnitřnímu nastavení, do jehož základní výbavy patří i výše zmíněné.

Z velké části to samozřejmě platí i pro ženy, neboť jeden bez druhého bychom tu nebyli a vše je spojeno, ale žena, Bohem od muže odlišná, procházející svými cykly a proměnami v rámci jednoho měsíce i celého života, má za úkol posilovat a rozvíjet jiné aspekty sebe sama a v současnosti spíše ustupovat do sebe, než stále jen konat a argumentovat.

Základem však není si psát a číst o tom, co děláme my nebo druzí špatně, ale především to, jak se chceme vedle druhého cítit a to můžeme ovlivnit spíše, než jen bedlivě hlídat, aby muži byli „nějací“.

Zkuste se zamyslet a představit si všechny muže, které znáte. V rodině, mezi přáteli, kolegy, známými a kolik z nich skutečně žije výše zmíněné body. Jestli někoho takového znáte, važte si ho, neboť tento svět potřebuje více takových – mužů i žen.

Muži milovaní, sestupte více do srdce a otevřete se mu, neboť tam leží pravda o všem, není třeba se ničeho bát. Opět ucítíte lehkost bytí a stanete se autentickými.

 

❤ Mia ☮ (Autor: Mia Weissová, www.slunecnyzivot.cz)

Článek (či jeho části) je možné sdílet v nezměněné podobě, pokud bude připojeno jméno
autora, zdroje, aktivní odkaz na www.slunecnyzivot.cz a celá tato poznámka.

Stratená intuícia

https://www.facebook.com/116849255088133/videos/641745805931806/?hc_ref=ARRJUxyyRKtPD3vgNZ1bdZQ_ySgGFBUoU5L1H9PEYe8rVGveyFc9NbXYuYnxobSQehg&hc_location=grouphttps://www.facebook.com/116849255088133/videos/641745805931806/?hc_ref=ARRJUxyyRKtPD3vgNZ1bdZQ_ySgGFBUoU5L1H9PEYe8rVGveyFc9NbXYuYnxobSQehg&hc_location=group